Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Nawigacja - charakterystyka studiów II stopnia

Studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek: nawigacja

Specjalność: nawigacja morska (do 2016 r. włącznie) / eksploatacja okrętowych systemów pokładowych (od 2017 r.)

Profil: praktyczny

                  

Studia cywilne

Kierunek: nawigacja

Specjalność: nawigacja morska

Profil: ogólnoakademicki

 

Studia drugiego stopnia trwają trzy semestry, po 14 tygodni zajęć dydaktycznych w semestrze. 

Studenci cywilni, którzy posiedli wiedzę teoretyczną na poziomie zarządzania wcześniej, na studiach pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia mogą wykorzystać na poszerzenie wiedzy i zdobycie wymaganej praktyki pływania. W przypadku kandydatów na żołnierzy zawodowych, dopiero studia drugiego stopnia umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej na poziomie zarządzania - zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW 78/95, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych odbywają praktyki zawodowe w trakcie każdego roku studiów, zgodnie z programem kształcenia. Studenci cywilni, z uwagi na ogólnoakademicki profil studiów, nie mają przewidzianej praktyki zawodowej w programie kształcenia.

Podczas ostatniego semestru studiów studenci przygotowują pracę magisterską.
Egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu ostatniego semestru studiów. Zdanie egzaminu i uzyskanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Absolwenci studiów wojskowych drugiego stopnia, po odbyciu praktyki pływania określonej Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 937) zdobędą uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej. Studenci cywilni, przedmiotowe uprawnienia, zdobywają już po studiach pierwszego stopnia.

Po zakończeniu studiów drugiego stopnia, studenci wojskowi uzyskują patent oficera Marynarki Wojennej.