Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Nawigacja - charakterystyka studiów I stopnia

Studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek: nawigacja

Specjalność: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych

Profil: praktyczny

 

Studia cywilne

Kierunek: nawigacja

Specjalność (do wyboru po IV semestrze studiów):

- hydrografia i systemy informacji przestrzennej,

- nawigacyjna obsługa sektora offshore,

- eksploatacja statku handlowego.

 Profil: praktyczny

 

Studia pierwszego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych trwają siedem semestrów; natomiast dla studentów cywilnych - osiem semestrów. W obydwu przypadkach jest to 14 tygodni zajęć dydaktycznych w semestrze.

Studia pierwszego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w połączeniu ze studiami drugiego stopnia umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej na poziomie zarządzania - zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW 78/95, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego. W przypadku studentów cywilnych poziom zarządzania jest w całości realizowany na studiach pierwszego stopnia.

Studenci cywilni, na VII semestrze studiów, kierowani są na praktyki zawodowe, które mogą być realizowane na statkach morskich (jako praktyki pływania według wymogów Konwencji STCW) lub w różnego rodzaju urzędach/instytucjach/firmach związanych z gospodarką morską. Kandydaci na żołnierzy zawodowych odbywają praktyki zawodowe w trakcie każdego roku studiów, zgodnie z programem kształcenia.

Podczas ostatniego semestru studiów studenci przygotowują pracę inżynierską.
Egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu ostatniego semestru studiów. Zdanie egzaminu i uzyskanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwenci studiów cywilnych pierwszego stopnia, po odbyciu praktyki pływania określonej Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 937) zdobędą uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej. Kandydaci na żołnierzy zawodowych, przedmiotowe uprawnienia, zdobywają po studiach drugiego stopnia.