Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Informatyka - charakterystyka studiów I stopnia

Studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek: informatyka

Specjalność: morskie systemy teleinformatyczne

 

Studia cywilne

Kierunek: informatyka

Specjalność (do wyboru po III semestrze studiów):

- programowanie aplikacji użytkowych,

- programowanie robotów mobilnych,

- sieci komputerowe,

- biznesowe systemy informatyczne.

 

Absolwenci WNiUO kierunku informatyka będą przygotowani do podjęcia działalności inżynierskiej i pracy w zawodzie informatyka oraz do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej informatyki. W ramach studiów prowadzone są cztery specjalności.

Programowanie aplikacji użytkowych

Specjalność jest ukierunkowana na naukę programowania ze szczególnym uwzględnieniem coraz bardziej popularnych języków wykorzystywanych w Internecie i aplikacjach mobilnych – np.: .NET (ASP.NET i Windows Phone), Java + Android, Python + Django.

Specjalność oferuje również rozszerzona wiedzę z zakresu baz danych, jako że są one wykorzystywane niemal we wszystkich aplikacjach internetowych oraz pojęć związanych z programowaniem rozproszonym oraz bezpieczeństwem serwisów internetowych.

Absolwent tej specjalności:

- jest przygotowany do projektowania i programowania aplikacji (portali) z wykorzystaniem języków wykorzystywanych w Internecie i aplikacjach mobilnych (w tym PHP, HTML5, CSS3),

- posiada szeroką wiedzę i umiejętności dotyczące baz danych i ich zastosowania w projektowanych i wytwarzanych aplikacjach,

- posiada wiedzę i umiejętności dotyczące programowania równoległego w wybranych językach (Python, C++, OpenCL), architektury wielordzeniowej oraz obliczeń złożonych,

- zna rodzaje niebezpieczeństw występujących przy projektowaniu i wdrażaniu aplikacji internetowych oraz sposoby implementacji zabezpieczeń przed cyberatakami.

Wybrane przedmioty specjalistyczne: projektowanie serwisów WWW, zaawansowane bazy danych, aplikacje internetowe, programowanie równolegle i rozproszone, aplikacje mobilne, bezpieczeństwo serwisów internetowych.

Programowanie robotów mobilnych

Roboty mobilne, bardzo często posiadające autonomiczność działania rozumianą, jako niezależność (całkowitą lub częściową) od decyzji człowieka są coraz częściej spotykane zarówno w zastosowaniach militarnych do działań rozpoznawczych oraz bojowych (wszelkiego rodzaju drony), jak również w innych dziedzinach działalności człowieka, np. do monitoringu rafinerii, stadionów, portów. W niedalekiej przyszłości roboty mobilne coraz częściej będą zastępowały ludzi w różnych czynnościach, np. w roznoszeniu poczty w ściśle określone miejsca. W konsekwencji wydaje się również nieuniknione powstanie w przyszłości całej branży zajmującej się produkcją robotów mobilnych przeznaczonych do realizacji różnych zdań.

Celem specjalności programowanie robotów mobilnych jest zatem przygotowanie specjalistów wyposażonych w wiedzę i doświadczenie pozwalające na budowę i obsługę takich robotów.

Specjalność jest ukierunkowana na rozwijanie umiejętności w zakresie obsługi sensorów, głównie wizyjnych, ale również np. czujników inercyjnych, sensorów laserowych. Tematyka obejmuje również metody przesyłu danych z sensorów – w tym obsługę portów komunikacyjnych, przetwarzanie informacji pozyskiwanej z sensorów na potrzeby autonomicznego podejmowania decyzji. Ponadto w ramach specjalności absolwent pozyska wiedzę o metodach detekcji i śledzenia obiektów, tworzenia map terenów oraz implementacji systemów automatycznego podejmowania decyzji.

Wybrane przedmioty specjalistyczne: cyfrowe przetwarzanie obrazów, systemy wspomagania decyzji, podstawy robotyki, czujniki pomiarowe i sensory, autonomiczne systemy nawigacyjne.

Sieci komputerowe

Od wielu lat na rynku pracy województwa pomorskiego obserwuje się braki kadrowe specjalistów z dziedziny sieci komputerowych, a dodatkowo w najbliższych latach w wyniku trwającego gwałtownego rozwoju informatycznego przedsiębiorstw należy oczekiwać stałego wysokiego popytu na fachowców w tym zakresie.

Podstawowym celem specjalności sieci komputerowe jest zdobycie przez studenta gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnie stosowanych standardów telekomunikacyjnych oraz umiejętności użytkowania najnowszych technologii przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych. Absolwent specjalności sieci komputerowe posiada wiedzę teoretyczną w zakresie funkcjonowania systemów sieciowych oraz projektowania, budowania i zarządzania sieciami komputerowymi. Poza szeroką wiedzą teoretyczną absolwent nabywa pogłębione umiejętności konfigurowania i administrowania sprzętem sieciowym wiodących firm telekomunikacyjnych. Program specjalności obejmuje ponadto zagadnienia związane z administrowaniem różnych platform serwerowych oraz stosowania zasad i technik bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. Dużym atutem specjalności sieci komputerowe jest dostęp do szeregu technologii firm produkujących urządzenia telekomunikacyjne: Cisco, Avaya, Lucent, Mikrotik, D-Link, w które wyposażone zostały nowe sale laboratoryjne.

Wybrane przedmioty specjalistyczne: protokoły sieci teleinformatycznych, administrowanie serwerami, projektowanie i infrastruktura sieci, technologie sieci rozległych, zarządzanie sieciami komputerowymi, bezpieczeństwo sieci.

Biznesowe systemy informatyczne

Celem specjalizacji jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zastosowania informatyki w przedsiębiorstwie (lub szerzej w organizacji gospodarczej) oraz podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, niezbędnej do tego by rozumieć funkcjonalność systemów informatycznych dedykowanych do obsługi organizacji gospodarczych.

Specjalność oferuje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu informatyki, w tym projektowania, wdrażania i praktycznego wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych oraz wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii, m. in. rachunkowości komputerowej i podstaw gospodarki elektronicznej. W ramach zajęć specjalnościowych student pozna narzędzia analityczne wspierające procesy decyzyjne i symulacje biznesowe (w tym narzędzia wizualizacji danych), techniki komunikacji grupowej oraz wiedzę o zastosowaniach najnowszych metod i narzędzi informatycznych w handlu i obsłudze klienta.

Główny nacisk zostanie położony na wykształcenie umiejętności zaawansowanego administrowania wybranym systemem ERP oraz zaznajomienie studentów ze współpracującymi z nimi narzędziami komputerowymi.

Po ukończeniu studiów na tej specjalności student będzie przygotowany do pracy na takich stanowiskach, jak:

- wdrożeniowiec lub konsultant ds. wdrażania i doskonalenia systemów ERP,

- główny specjalista ds. IT odpowiadający za strategię informatyzacji firmy,

- analityk gospodarczy wykorzystujący narzędzia informatyczne (w szczególności bazy danych, systemy klasy ERP, CRM i SWD) do przeprowadzania analiz statystycznych i konstruowania prognoz dla krótko- i długookresowych potrzeb przedsiębiorstwa,

- programista tworzący oprogramowanie wspomagające zarządcze procesy decyzyjne,

- projektant systemów informacyjnych konstruujący i rozwijający systemy wspomagające komunikację i zintegrowane procesy decyzyjne w organizacjach.

Wybrane przedmioty specjalistyczne: zintegrowane systemy zarzadzania, przetwarzanie i wizualizacja danych, rachunkowość komputerowa, informatyczne narzędzia pracy grupowej, handel elektroniczny.

<top>