Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

KH - zakres działalności

1. Katedra Hydroakustyki jest komórką Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego właściwą do
kształcenia w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania z dziedziny nauki uprawianej przez pracowników zakładu na studiach dziennych i zaocznych na kierunku nawigacja, oceanotechnika i informatyka w specjalnościach uprawianych na Wydziale i innych wydziałach Akademii oraz do prowadzenia działalności naukowo-badawczej, w szczególności związanej z potrzebami Marynarki Wojennej, w następujących kierunkach:
1) budowa i eksploatacja urządzeń oceanotechnicznych;
2) okrętowe i stacjonarne systemy hydrolokacyjne;
3) obrona bierna okrętu;
4) pola fizyczne okrętów;
5) teoria propagacji fal sprężystych w morzu;
2. Do zadań Katedry Hydroakustyki należy:
1) kształcenie ogólnotechniczne i specjalistyczne kadr inżynierskich w zakresie hydrolokacji, pól fizycznych okrętów oraz urządzeń oceanotechnicznych dla potrzeb jednostek wojskowych oraz gospodarki narodowej;

2) kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób, które posiadają tytuły zawodowe w specjalnościach uprawianych w Katedrze;

3) prowadzenie doskonalenia zawodowego dla żołnierzy zawodowych i osób cywilnych w zakresie przedmiotów specjalistycznych z zagadnień hydroakustyki, hydrolokacji oraz pól fizycznych okrętu, w trybie studiów wyższych, zawodowych oraz szkolenia kursowego;

4) udział w praktykach przypisanych Katedrze Hydroakustyki;

5) tworzenie literaturowej bazy dla przedmiotów prowadzonych w Katedrze Hydroakustyki;

6) prowadzenie badań naukowych w zakresie:

a) bazy danych sygnatur pól fizycznych jednostek pływających oraz statków powietrznych;
b) pomiary i identyfikacja sygnałów podwodnych przez źródła szumów podwodnych;
c) budowy i eksploatacji obiektów oceanotechnicznych;
d) metody pomiaru sygnałów szumowych w środowisku podwodnym;
e) nieliniowe oddziaływanie fal akustycznych w środowisku podwodnym;
f) opracowanie norm obronnych Marynarki Wojennej.
7) prowadzenie prac wdrożeniowych i modernizacyjnych dotyczących technicznego wyposażenia okrętu i innych obiektów morskich;
8) gromadzenie informacji o postępach nauki i techniki w zakresie specjalności naukowych i przedmiotów dydaktycznych uprawianych w Instytucie;
9) rozwijanie i upowszechnianie w Marynarce Wojennej postępu technicznego i technologicznego w hydroakustyce, hydrolokacji i pól fizycznych okrętu;
10) wykonywanie ekspertyz, diagnoz i prowadzenie doświadczeń dotyczących hydroakustyce, hydrolokacji i pól fizycznych okrętu;
11) opracowywanie propozycji zamierzeń organizacyjnych do rocznych planów zasadniczych zamierzeń Wydziału i Uczelni;
12) opracowywanie propozycji zamierzeń organizacyjnych do rocznych planów zasadniczych zamierzeń Wydziału i Uczelni;
13) opracowywanie propozycji do planów kontaktów zagranicznych Akademii w zakresie dotyczącym Instytutu;
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.