Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

KEJP - zakres działalności

Akademia Marynarki Wojennej jest kolejną polską wyższą uczelnią morską, która w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęła proces przygotowywania kadr dla floty handlowej i szkolenia personelu dla gospodarki morskiej, poprzez szkolenie hydrografów, obsługi systemu GMDSS, szkolenia kadr z zakresu zarządzania, szkolenia ratowniczego, przeciwpożarowego, obsługi systemu VTS, itp. Akademia Marynarki Wojennej włączyła się do szkolenia studentów systemem studiów dziennych i zaocznych z zakresu nawigacji i eksploatacji urządzeń pokładowych.

Utworzenie, na mocy Uchwały Senatu AMW Nr 35/2008, z dniem 1 września 2008 roku Katedry Eksploatacji Jednostki Pływającej jest odpowiedzią uczelni na wzrastające zapotrzebowanie na kadry dla szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej jest komórką organizacyjną Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego właściwą do kształcenia w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania, na studiach dziennych wojskowych i cywilnych w systemie studiów dziennych i zaocznych.

Po utworzeniu, na mocy uchwały Senatu AMW Nr 37/2008, powołano na stanowisko kierownika Katedry Eksploatacji Jednostki Pływającej byłego wieloletniego rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni prof. zw. dr kpt. ż. w. Daniela Dudę. W katedrze zatrudniono pracowników posiadający najwyższe cywilne kwalifikacje morskie, oficerów Marynarki Wojennej z uprawnieniami do dowodzenia okrętami oraz pracowników technicznych.

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej prowadzi zajęcia dydaktyczne objęte konwencją STCW 78/95 dla podchorążych i studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Katedra realizuje zajęcia na studiach dziennych i zaocznych. Działalność dydaktyczna objęta jest zarządzeniami Ministra Obrony Narodowej i postanowieniami międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z 1978/95 (STCW 78/95 z późn. zm.), ustawą z dn. 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie morskim, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2013 roku w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy, a także innymi aktami wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania i wymagań certyfikacji Administracji Morskiej.

Akademia Marynarki Wojennej posiada aktualne Certyfikaty Uznania, nadające uprawnienia do szkolenia kadr morskich, wydane przez Ministra odpowiedzialnego za gospodarkę morską. W Uczelni został udokumentowany, wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2008. Należy zaznaczyć, że skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością jest nieustannie doskonalona – w odniesieniu do wymagań i oczekiwań Klientów (krajowych i zagranicznych) oraz wymagań wynikających z przepisów prawa. Katedra powołana jest do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w szczególności wynikającej z potrzeb gospodarki morskiej i Marynarki Wojennej w następujących zakresach:

- budowy i stateczność jednostki pływającej (okrętów i jednostek handlowych),

- eksploatacji technicznych środków transportu,

- bezpieczeństwa eksploatacji statku w obszarach morskich,

- systemów monitorowania żeglugi i wymiany informacji bezpieczeństwa,

- systemów bezpieczeństwa i ochrony żeglugi,

- zarządzania bezpieczeństwem morskim,

- manewrowania jednostką pływającą i MPDM,

- prawa morskiego,

- przewozów morskich,

- operacji przeładunkowych,

- systemów transportowych,

- zarządzania systemami transportowymi,

- ekonomiki transportu morskiego,

- ochrony statku i obiektów portowych,

- wiedzy okrętowej,

- ratownictwa morskiego,

- procedur ratownictwa MW,

- bezpieczeństwa statku,

- zarządzania statkiem,

- obrony przeciwawaryjnej.

 

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej na kierunku nawigacja prowadzi specjalności:

- eksploatacja statku handlowego,

- zarządzanie bezpieczeństwem morskim.