Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

DreamSpark Premium

Program DreamSpark Premium

 

LINK DO STRONY LOGOWANIA

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego posiada zakupioną subskrypcję DreamSpark Premium firmy Microsoft. W związku z tym istnieje możliwość instalowania wybranego oprogramowania na komputerach będących na wyposażeniu WNiUO. W ramach tego programu studenci i pracownicy Wydziału mogą uzyskać dostęp do większości produktów firmy Microsoft. Istnieje również możliwość udostępniania oprogramowania studentom i pracownikom Wydziału do zainstalowania na ich komputerach osobistych poza Uczelnią. Program dotyczy tylko i wyłącznie pracowników oraz studentów studiów prowadzonych przez Wydział.

Podstawowe zasady korzystania z oprogramowania:

1. Z oprogramowania mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału.

2. Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych (dydaktycznych i naukowych).

3. Oprogramowanie może być instalowane także na jednym komputerze osobistym (domowym) pracownika lub studenta.

4. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać się z działalnością edukacyjną lub naukową studenta (przedmiot, na który student uczęszcza, praca dyplomowa, koło naukowe, udział w projekcie badawczym itp.). Informacje o zakresie oprogramowania wiążącego się z przedmiotem student może uzyskać u prowadzącego przedmiot.

5. Studenci mogą korzystać z wcześniej zainstalowanego w ramach programu DreamSpark Premium oprogramowania także po zakończeniu studiów – pod warunkiem, że oprogramowanie to wykorzystywane jest dla celów dydaktycznych i naukowych, nie związanych z pracą zarobkową.

6. Zabrania się wykonywania kopii udostępnionego oprogramowania i użyczania udostępnionego oprogramowania osobom trzecim.

7. Z oprogramowania nie wolno korzystać dla celów komercyjnych, a w szczególności:

- do tworzenia oprogramowania w celach komercyjnych,

- do celów związanych z administracją Wydziału.

8. Zabrania się używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia oprogramowania, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć mających przynosić dochody.

9. Zabrania się używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie programów, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć niedochodowych.

10. Część udostępnianego oprogramowania może wymagać do instalacji kodów aktywacyjnych. Kody aktywacyjne pochodzące z puli Volume Licence Key (VLK) mogą być używane tylko do aktywacji oprogramowania instalowanego w obrębie Wydziału i przeznaczonego do prowadzenia działalności dydaktycznej.

11. Kody dostarczone pracownikowi lub studentowi jednoznacznie identyfikują oprogramowanie. Zabrania się udostępniania kodów aktywacyjnych osobom trzecim. Osoby chcące instalować oprogramowanie otrzymają kody w ramach systemu ELMS lub muszą wystąpić o swoje kody aktywacyjne indywidualnie do administratora programu DreamSpark Premium.


Instalując i używając udostępnione w ramach programu DreamSpark Premium oprogramowania osoba je wykorzystująca przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszelkie warunki, zasady i uregulowania określone w niniejszym dokumencie, zasady licencji oraz Uzupełniające Postanowienia Licencyjne DreamSpark Premium, jak również wszelkie uregulowania wynikające z udziału w programie DreamSpark Premium, uwzględniając zobowiązania Wydziału jako strony w programie DreamSpark Premium oraz End User License Agreement instalowanego oprogramowania. W przypadku braku akceptacji jakiejkolwiek części wymienionych wyżej uregulowań należy zrezygnować z instalacji i używania udostępnionego oprogramowania.

Administrator programu DreamSpark Premium jest zobligowany do rejestrowania wszelkich przypadków udostępniania oprogramowania studentom i pracownikom oraz udostępnienia tych danych na żądanie firmy Microsoft lub innych instytucji uprawnionych do kontroli oprogramowania.

Administrator odpowiedzialny za obsługę programu DreamSpark Premium jest upoważniony i zobligowany do kontroli sposobu wykorzystania oprogramowania udostępnionego w ramach programu DreamSpark Premium. W razie pytań lub wątpliwości, co do sposobu wykorzystania udostępnianego oprogramowania prosimy o kontakt z Administratorem programu.

Naruszenie warunków podanych w niniejszej umowie lub warunkach programu DreamSpark Premium pociąga za sobą automatycznie utratę zgody na używanie oprogramowania użyczonego w ramach programu i jest jednoznaczne z koniecznością natychmiastowego zaprzestania używania oprogramowania i jego usunięcia z komputera osobistego Studenta lub Pracownika. Niezależnie od powyższego naruszenie warunków licencji może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.

 

Wprowadzanie użytkowników do systemu

Zgłoszenie uczestnictwa w programie MSDN Academic Alliance ST

Administratorem programu DreamSpark Premium dla Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego jest Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pomoc techniczną można uzyskać u Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Procedura uzyskania oprogramowania

Drogą elektroniczną – z elektronicznego systemu zarządzania licencjami (ELMS), prowadzonego przez OnTheHub. Każdy pracownik i student powinien otrzymać pocztą elektroniczną informację z OnTheHub, pozwalającą na dokończenie procedury rejestracji i otrzymanie nazwy użytkownika i hasła umożliwiających dostęp do stron serwisu i ściągnięcie wybranych pakietów oprogramowania przez Internet. Klucze umożliwiające instalację zostaną wyświetlone podczas pobierania plików lub przesłane pocztą elektroniczną.

Nośniki CD - od administratora programu. Ze względu na ograniczoną liczbę nośników ta metoda dystrybucji oprogramowania będzie stosowana jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Uwaga! Przed pobraniem oprogramowania należy zapoznać się z licencją.

 

Dodatkowe informacje na temat DreamSpark Premium

<top>