Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Egzamin dyplomowy

Student, przed egzaminem dyplomowym, powinien złożyć w Jednostce Prowadzącej (instytucie):

1. Pracę dyplomową - w postaci broszury (miękkie okładki, kopia dwustronna) oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (format zgodny z Zarządzeniem Nr 3/2015 Rektora-Komendanta AMW z dnia 03.03.2015 r.) .

2. Podanie o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego (Załącznik nr 3 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na WNiUO).

Praca dyplomowa musi być złożona najpóźniej do ostatniego dnia sesji poprawkowej ostatniego semestru studiów dla studentów cywilnych, a dla kandydatów na żołnierzy zawodowych nie później niż w ostatnim dniu zajęć ostatniego semestru (pkt 4.4 Regulaminu realizacji prac dyplomowych na WNiUO).
Niezłożenie pracy dyplomowej w określonym terminie, zgodnie z § 31 ust. 3 Regulaminu Studiów AMW, skutkuje skreśleniem studenta z listy studentów.

 

Student, przed egzaminem dyplomowym, powinien złożyć w dziekanacie:

1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów (wraz z dwoma odpisami) - 60 zł (w kasie lub przelewem).

2. Zdjęcia do dyplomu (4 szt. o wymiarach 4,5 cm na 6,5 cm).

3. Książkę praktyk (jeśli była wydana) - najpóźniej dwa tygodnie przed obroną. W przeciwnym razie przystąpienie do egzaminu dyplomowego będzie niemożliwe!

 

Po obronie, aby otrzymać dyplom, należy dodatkowo złożyć w dziekanacie:

1. Rozliczoną kartę obiegową (druki do pobrania w dziekanacie).

 


 

Zakres tematyczny egzaminu dyplomowego - STCW

Zakres tematyczny egzaminu dyplomowego - NAWIGACJA

Zakres tematyczny egzaminu dyplomowego - INFORMATYKA