Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Procedura przeprowadzania egzaminu praktycznego STCW

Studenci-dyplomanci kierunku nawigacja ubiegający się o uzyskanie uprawnień zawodowych STCW na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej muszą, zgodnie z wymaganiami formalnymi (przytoczonymi w p. 5.2 i p. 5.4 Regulaminu realizacji prac dyplomowych na WNiUO), przed egzaminem dyplomowym (teoretycznym) przystąpić do „egzaminu praktycznego” z funkcji nawigacja na symulatorze mostka nawigacyjnego.

Pozytywna ocena z tego egzaminu jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (teoretycznego) uznawanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym.

Egzamin praktyczny jest organizowany w AMW, ale nie jest składnikiem planu studiów, wynika bowiem z innych uwarunkowań. Dlatego jest to egzamin odpłatny. Należną wpłatę w kwocie 250,0 zł. za egzamin należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu na konto AMW:


ING Bank Śląski S.A.

65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

tytułem: „Egzamin praktyczny STCW-WNiUO”


Dowód wniesienia opłaty należy przedłożyć przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu praktycznego i wysokości opłaty zostały przedstawione w Procedurze przeprowadzania egzaminu praktycznego zgodnego z wymaganiami STCW - wprowadzonej Decyzją Dziekana WNiUO Nr 445/2016 z dnia 19.05.2016 r.

Załącznik nr 1 - scenariusz egzaminu praktycznego

Załącznik nr 2 - procedura archiwizacji przebiegu egzaminu praktycznego

Załącznik nr 3 - protokół egzaminu praktycznego